Guszone.in.th | นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

รายการนโยบายความเป็นส่วนตัวเว็บไชต์ Guszone.in.th
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 กันยายน 2565


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือในนามหน่วยงาน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" และบริษัท Guszone.in.th จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" เพื่อใช้บริการแพลตฟอร์ม Guszone.in.th.in.th ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ" โดยตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลที่ดำเนินการในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กรรมการ ที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลลากรของบริษัท "ผู้ใช้บริการ" หมายถึงบุคคลที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินงานขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท และหมายความรวมถึง ผู้เข้าร่วมแคมเปญหรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ผู้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ และ/หรือ ผู้ใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทผ่านสื่อออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ แล้วแต่กรณี รวมถึงผู้มีอำนาจดำเนินการแทนลูกค้าตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี เช่น ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ ผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ ผู้พิทักษ์ของผู้เสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขบัตรประกันสังคม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่อีเมล (email-address) IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีข้อมูลดังต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่มีการระบุถึงตัวบุคคล ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน ที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการทำงาน หรือที่อยู่อีเมล์ของกลุ่มบริษัท ข้อมูลนิรนาม หรือข้อมูลแฝงที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และ/หรือข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ ต่อไปในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากไม่มีการกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียก “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” ที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการข้างต้นให้รวมกันเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

ในกรณีที่บริษัทได้รับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนในการก่อนิติสัมพันธ์ทางกฎหมาย และ/หรือการทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท บริษัทไม่มีนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data) อาทิ ข้อมูลศาสนา ยกเว้นในกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้บริษัทจะกำหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบัติและเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของคุณเมื่อ

 1. ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการบนแพลตฟอร์มของบริษัท หรือลงทะเบียน และ/หรือสมัครบัญชีสำหรับใช้บริการกับบริษัท
 2. เมื่อผู้ใช้บริการส่งแบบฟอร์ม หรือสมัครใช้บริการใดๆบนแพลต์ฟอร์มของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือรูปแบบเอกสาร
 3. เมื่อผู้ใช้บริการทำข้อตกลงใดๆ หรือผู้ใช้บริการให้ข้อมูลสำหรับติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท
 4. เมื่อผู้ใช้บริการทำการเติมเงินด้วยช่องทางการชำระเงินของทางบริษัท
 5. เมื่อผู้ใช้บริการทำการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ บนแพลตฟอร์มของบริษัท
 6. เมื่อผู้ใช้บริการได้อนุญาตให้บริษัทเข้าถึงบัญชีโซเชี่ยลมีเดียของผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการทำการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีโซเชี่ยลมีเดีย ภายใต้ข้อกำหนดของแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดีย

บริษัทจะเก็บข้อมูลใดไว้บ้าง

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน
  • คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ เลขที่ประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
 2. ข้อมูลการติดต่อ
  • เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
 3. ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน
  • เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น
 4. ข้อมูลทางเทคนิค
  • เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
 5. ข้อมูลอื่น ๆ
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
  • ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย (Facebook, Line)
  • ชื่อบัญชี Google Account
  • ข้อมูลผู้ใช้งานบนโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
  • ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร บัญชีธนาคาร หน้าเล่มสมุดบัญชีธนาคาร
  • ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท เช่นข้อมูลภาพหรือเสียงเมื่อท่านมีการติดต่อกับบริษัท ข้อความแชทบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ทางบริษัทเปิดให้บริการ
 6. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ถูกดัดแปลงที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดให้แก่บริษัท และผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัททราบถึงความไม่ถูกต้องหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้ใช้บริการส่งมอบเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับการยืนยันข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้แก่เราไว้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 7. หากผู้ใช้บริการต้องการให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ Facebook : Guszone.in.th โดยต้องแจ้งข้อมูลการขอลบข้อมูลให้เป็นลายลักษณ์อักษร

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยรูปแบบดังต่อไปนี้
 1. เซิร์ฟเวอร์ Digital Ocean

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 1. เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 2. เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ
 3. เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
 4. เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
 5. เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 6. เพื่อการบริการหลังการขาย
 7. เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 8. เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
 9. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน ผ่านกระบวนการ ดังนี้
 1. ข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัทโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ปรากฏในการสมัครใช้บริการ รวมถึงเอกสารประกอบต่าง ๆ คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่น คำขอใช้บริการหรือคำขอข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ข้อมูลที่ใช้สมัครลงทะเบียนสร้างบัญชีการใช้งานหรือโปรไฟล์ กับบริษัทเพื่อใช้บริการของบริษัททั้งทางช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ ข้อมูลที่ท่านติดต่อกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบหนังสือหรืออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัทผ่านการทำแบบสำรวจ การให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง ต่าง ๆ การติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของทางบริษัท เป็นต้น
 2. ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอัตโนมัติ เมื่อท่านเข้าใช้บริการผ่านระบบของบริษัทหรือเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แล็บท็อป เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า “คุกกี้” หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกัน
 3. ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก หรือข้อมูลสาธารณะที่เชื่อถือได้ เช่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แหล่งข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการข้อมูล หน่วยงานหรือบริษัทหรือสมาคมหรือสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน เป็นต้น
 4. ข้อมูลที่ท่านติดต่อกับบริษัท ข้อมูลที่ท่านติดต่อกับบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน คู่ค้าหรือพันธมิตรของบริษัท ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้กระทำการแทน หรือบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากบริษัทผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล การประชุม การสัมภาษณ์ ข้อความสั้น (SMS) หรือโดยวิธีการอื่นใด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ภายใต้ที่กฏหมายได้มีการกำหนดไว้ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 1. เพื่อใช้ในการดำเนินการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการว่ามีตัวตนอยู่จริง และเพื่อเปิดการใช้งานบริการของทางบริษัท
 2. เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น
 3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข่าวสาร หรือข้อมูล เพื่อส่งเสริมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย หรือเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์, สินค้า, และบริการอื่นๆ
 4. เพื่อการป้องกันอาชญากรรมและการฉ้อโกง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบและเครือข่าย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ

 1. ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัท บริษัทจะมีการจัดเก็บที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณ (Internet Protocol/IP) เพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มช่วยจดจำการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการในครั้งล่าสุดได้ และข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อช่วยให้บริษัทพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป
 2. ข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้บริการโดยประมาณ โดยการใช้ ที่อยู่ IP ของผู้ใช้บริการในการประเมินที่อยู่โดยประมาณของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยในการระบุสถานที่ที่ผู้ใช้บริการได้ทำการเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด

บริษัทคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง

 1. บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ภายใต้มาตรการความปลอดภัยต่างๆ ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่บนระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการเก็บไว้บนเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้เพียงพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์

บริษัทเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือไม่

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทอื่นในกลุ่มของบริษัท
 2. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ใช้บริการต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 3. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยมีการบริหารจัดการภายในองค์กร
 4. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้
 1. สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร
 3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 4. สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน
 7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

Facebook Page : Guszone.in.th

ระบบเติมเงินอัตโนมัติ
Payment Method
เติมเงินสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย บริการตลอด 24 ชั่วโมง